Regulaminy i Formularze

 

 

 PLIKI DO POBRANIA

 

  pdf 

 

 office 

 

 

Regulamin Projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości”

 regulamin   
 

Zał. 1 Formularz kwalifikacyjny (załącznik.01) + załącznik nr 1 do formularza tj. oświadczenie kandydata (załącznik.01a)

 01 01a   01 01a 
 

Zał. 2. Karta oceny formalnej formularza kwalifikacyjnego (załącznik.02a)

 02a   02a 
 

Zał. 3. Karta oceny merytorycznej formularza kwalifikacyjnego (załącznik.03a)

 03a   03a 
 

Zał. 4. Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych (załącznik 04a)

 04a   04a 
 

Zał.5. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej + załączniki:

5a.Biznesplan
5b.Szczegółowe zestawienie zakupionych towarów i/lub usług
5c.Oświadczeniao niezaleganiu ze skład. na ubezpieczenie społeczne
5d.Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
5e.Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
5f.Formularz informacji

 

05 

05a

05b

05c

05d

05e

05f

05 

05a

05b

05c

05d

05e

05f

 

Zał. 6. Karta oceny formalnej wniosku o otrzymanie jednorazowej dotacji (załącznik.06a)

 06a   06a 
 

Zał.7. Karta oceny merytorycznej wniosku o otrzymanie jednorazowej dotacji .

 07  07
 

Zał.8.Wspólne stanowisko członków Komisji Oceny Wniosków oceniających wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu.

 08  08
 

Zał. 9. Wzór Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

 09  09
 

Zał. 10. Szczegółowe zestawienie zakupionych towarów i/lub usług (tabela Excel)

 10  10
 

Zał. 11. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

zał. 11a
zał. 11b
zał. 11c
zał. 11d
zał.11e.Oświadczenie dotyczące wydatkowania wsparcia pomostowego

 

 11
11a

11b

11c

11d

11e

 11

11a

11b

11c

11d

11e

 

Zał. 12. Wzór Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

 12  12
 

Zał. 13. Wzór Zaświadczenia o pomocy de minimis

 13  13
 

Zał. 14 Deklaracja bezstronności i poufności członka KOW

 14  14
 

Zał. 15 Deklaracja bezstronności i poufności obserwatora WUP

 15  15