Rozpoczęcie  II naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (12.11.2013)

 

Powiat Piski informuje, że rozpoczyna II nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w okresie  od 18 listopada do 22 listopada 2013 r.  


II nabór wniosków skierowany jest do uczestników projektu, którzy zawarli umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i nie złożyli wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach I naboru.


Warunkiem ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (w wersji papierowej) wraz z załącznikami.


Wnioski będą przyjmowane w Biurze projektu w Piszu od poniedziałku do piątku,  godzinach: od  8:00-15:00.


Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej projektu z zakładki „Regulaminy i formularze”  (załączniki nr 11,11a,11b,11c,11d) oraz jest dostępny w Biurze projektu w Piszu.


Uwaga: We wniosku na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w treści uzasadnienia należy wpisać szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i wysokości wydatków planowanych do poniesienia w ramach wsparcia.

 

 

 


 

 

Rozpoczęcie  I naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (14.10.2013)

 

Powiat Piski informuje, że rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, w okresie  od 21 października do 30 października 2013 r.  (z wyłączeniem soboty i niedzieli).

I nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dotyczy uczestników/uczestniczek projektu "Mazurski wilk  przedsiębiorczości”, którzy zawarli umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (w wersji papierowej) wraz z załącznikami:

1. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu na realizację, którego jest udzielana pomoc de minimis.
2. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy lub
3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.


Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 600,00 zł miesięcznie i może być przyznana na okres do 6 miesięcy.


Wnioski będą przyjmowane w Biurze projektu w Piszu od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00-15:00.


Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej projektu z zakładki „Regulaminy i formularze”  (załączniki nr 11,11a,11b,11c,11d) oraz jest dostępny w Biurze projektu w Piszu.


Uwaga: We wniosku na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w treści uzasadnienia należy wpisać szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i wysokości wydatków planowanych do poniesienia w ramach wsparcia.

Informujemy, iż zgodnie z § 12 ust. 2 w ramach wsparcia pomostowego mogą być ponoszone wydatki m.in. na:

a) koszty ZUS/KRUS;
b) koszty administracyjne (w tym m.in. koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą). Dopuszcza się możliwość dzierżawy lokalu od rodziców uczestnika projektu, pod warunkiem, że umowa zawarta pomiędzy dzierżawcą a wydzierżawiającym będzie zgodna z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego oraz nie będzie budziła wątpliwości co do prawidłowego wykorzystania udzielonego wsparcia;
c) koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę);
d) koszty usług pocztowych;
e) koszty usług księgowych;
f) koszty usług prawnych;
g) koszty usług telekomunikacyjnych;
h) koszty materiałów biurowych;
i) koszty działań informacyjno-promocyjnych;
j) inne koszty bezpośrednio związane z działalnością firmy.

 
 


 

Informacja dotycząca dokumentów wymaganych do podpisania umowy oraz formy zabezpieczenia jednorazowej dotacji inwestycyjnej. (13.09.2013)

 
Powiat Piski informuje na podstawie § 10 ust. 6 Regulaminu projektu, że w celu podpisania umowy należy przygotować następujące dokumenty:
1. dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do CEIDG, KRS lub innego właściwego rejestru),
2. kopię dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej,
3. kopię dokumentu poświadczającego nadanie numeru NIP;
4. kopię dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA) prowadzonej działalności gospodarczej,
5. zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
6. akt własności lub umowę najmu (użyczenia, dzierżawy) lokalu – jeśli dotyczy,
7. zgodę właściciela lokalu na dokonanie prac adaptacyjnych we wskazanym we wniosku zakresie – jeśli dotyczy,
8. zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia (zgodnie z § 10 ust. 9 Regulaminu projektu).

 

Prosimy o przygotowanie pisma z propozycją dwóch rodzajów zabezpieczeń otrzymanego wsparcia, zgodnie z § 10 ust. 9 Regulaminu projektu mogą to być:

a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i/lub z poręczeniem wekslowym (aval) poręczonym na zasadach określonych w lit d);
b) ustanowienie hipoteki;
c) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika;
d) poręczenie osób fizycznych: 2 osoby fizyczne zatrudnione na czas nieokreślony lub określony nie krótszy niż 2 lata, licząc od dnia złożenia wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną, oraz inne osoby (np. prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści) uzyskujące dochód brutto nie niższy niż 1.600,00 zł miesięcznie, które nie ukończyły 65-go roku życia lub 1 osoba spełniająca wymienione wcześniej warunki – uzyskująca dochód brutto nie niższy niż 2.000,00 zł miesięcznie. Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia, osoba będąca poręczycielem bądź mająca zobowiązania wobec innych instytucji, współmałżonek osoby ubiegającej się o przyznanie środków bądź poręczyciela – dotyczy także małżonków posiadających intercyzę. Beneficjent ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status materialny poręczyciela, jak również do Beneficjenta należy ostateczna decyzja o jego zaakceptowaniu;
e) poręczenie bankowe,
f) gwarancja bankowa,
g) zastaw na prawach lub rzeczach,
h) blokada rachunku bankowego,
i) poręczenie Funduszu Poręczeniowego.
Wybrane przez Beneficjenta Pomocy warianty form zabezpieczenia wymagają akceptacji przez Beneficjenta.

 

 


 

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH DOTACJI INWESTYCYJNYCH
W RAMACH I EDYCJI PROJEKTU pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości” (09.09.2013r)

 

Powiat Piski informuje, że zakończona została ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych w ramach I edycji projektu pn. „Mazurski wilk  przedsiębiorczości”.
Jednorazowe dotacje inwestycyjne zostaną udzielone dla 44 uczestników projektu, którzy uzyskali najwyższą punktację. W załączeniu zamieszczamy listę rankingową złożonych wniosków.

 

Lista rankingowa złożonych wniosków – (plik pdf)

 

Komisja Oceny Wniosków zakwalifikowała do dofinansowania wnioski od poz. 1 do 44. Jednocześnie informujemy, że w przypadku niewyczerpania puli środków przewidzianych na dotacje inwestycyjne, wsparcie finansowe może być przyznane uczestnikowi znajdującemu się pod poz. 45, który otrzymał wymaganą liczbę punktów.
Zgodnie z § 11 ust. 31 Regulaminu projektu „Uczestnik projektu, któremu w wyniku oceny KOW przyznano niższą od wnioskowanej kwotę dotacji ze względu na zidentyfikowanie wydatków niekwalifikowanych (nieuprawnionych, nieuzasadnionych lub zawyżonych w porównaniu ze stawkami rynkowymi), ma prawo podjąć negocjacje, o ile dysponuje istotnymi argumentami świadczącymi o prawidłowości swoich założeń budżetowych. Negocjacje należy podjąć w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisma informującego o tym przypadku (o zachowaniu tego terminu decyduje data nadania pisma przez uczestnika do biura projektu)”.
Pragniemy jednocześnie poinformować wszystkie osoby zakwalifikowane do dofinansowania, że otrzymają pisma z informacją o wynikach oceny merytorycznej.

 

 


 

 

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ (07.08.2013)

 

Informujemy, że w dniach od 19 do 23 sierpnia 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej uczestników projektu "Mazurski wilk przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest  ukończenie usługi szkoleniowo – doradczej lub usługi doradczej (w przypadku osób o Numerze formularza W-5/6.2/13, W-15/6.2/13 i G-7/6.2/13) oraz złożenie kompletnych i prawidłowo sporządzonych dwóch egzemplarzy Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami (w wersji papierowej).


Wnioski będą przyjmowane:- w biurze projektu w Piszu, ul. Warszawska 1, pokój nr 35
od poniedziałku do piątku,  w godz. 10:00-17:00.

 

Pliki do pobrania

Plik w PDF

Plik w WORD

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej + załączniki

 05 05

Biznesplan

 5a 5a

Szczegółowe zestawienie zakupionych towarów i/lub usług

 5b  5b

Oświadczenia o niezaleganiu ze skład. na ubezpieczenie społeczne

 5c  5c

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

 5d  5d

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

 5e  5e

Formularz informacji

 5f  5f

 

 

Wniosek wraz załącznikami można również pobrać z zakładki  „Regulaminy i formularze”  oraz jest dostępny w Biurze projektu w Piszu.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków uzyskają Państwo w Biurze Projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości”, pod numerem  telefonu -  87 425 47 63

 
 

 


 


USŁUGA SZKOLENIOWO-DORADCZA (31.07.2013)


Informujemy, że w ramach realizacji projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości” dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie od 07.08.2013 r. do 12.08.2013 r. zostanie przeprowadzona usługa szkoleniowo – doradcza w następujących formach:


• szkolenie grupowe– 40 godzin lekcyjnych,
• doradztwo indywidualne– 2 godziny zegarowe dla każdego uczestnika.


Usługa szkoleniowo – doradcza rozpocznie się 07 sierpnia 2013 r. o godz. 8.00.


Miejsce realizacji zajęć: „Hotel nad Pisą”, 12- 200 Pisz ul. Ratuszowa 13.


Wykonawcą  usługi szkoleniowo – doradczej jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu


Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram realizacji usługi szkoleniowo – doradczej :


Grupa I - (uczestnicy z powiatu piskiego oraz  Nr Formularza G-19/6.2/13 i G-24/6.2/13)


Grupa II - (uczestnicy z powiatu giżyckiego – bez Nr Formularza G-19/6.2/13  i G-24/6.2/13 – oraz
z powiatu węgorzewskiego)

 

Informacje dotyczące  usługi szkoleniowo - doradczej uzyskają Państwo w Biurze Projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości”, pod numerem  telefonu -  87 425 47 63

 

 


 

 

WYŁONIENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU (30.07.2013)

 


Powiat Piski  informuje, że zakończona została rekrutacja do I edycji projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości”. Do udziału zakwalifikowanych zostało 51 kandydatów. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.


Lista rankingowa uczestników – kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie


Informujemy również, że realizacja usługi szkoleniowo – doradczej  dla osób zakwalifikowanych
do projektu będzie w terminie od 07 sierpnia  do 12 sierpnia 2013 r.  w następujących formach:


• szkolenie grupowe – 40 godzin lekcyjnych,
• doradztwo indywidualne – 2 godziny zegarowe dla każdego uczestnika.


Poniżej zamieszczamy listę rezerwową osób, niezakwalifikowanych do udziału w  projekcie.


Lista rezerwowa osób niezakwalifikowanych do udziału w  projekcie

 

Zgodnie z Regulaminem projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości” (§ 7  ust. 19) „Od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie”.


Informacje dotyczące  procesu rekrutacji uzyskają Państwo w Biurze Projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości”, pod numerem  telefonu -  87 425 47 63

 

 

 


 

 

HARMONOGRAMY SPOTKAŃ Z DORADCAMI ZAWODOWYMI (03.07.2013)

 

Powiat Piski zaprasza osoby bezrobotne z powiatu piskiego, giżyckiego i węgorzewskiego na spotkania z doradcami zawodowymi w celu określenia predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości”:

 

1. Szczegółowy harmonogram dla osób bezrobotnych z powiatu piskiego

2. Szczegółowy harmonogram dla osób bezrobotnych z powiatu giżyckiego

3. Szczegółowy harmonogram dla osób bezrobotnych z powiatu węgorzewskiego

 

 


 

 

 

Zakończono etap oceny formalnej formularzy kwalifikacyjnych (21.06.2013)

 

Powiat Piski - Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, iż w dniu 20.06.2013 roku zakończyła się ocena formalna Formularzy Kwalifikacyjnych do projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości”.

Łącznie wpłynęło 106 Formularzy Kwalifikacyjnych z czego 1 formularz został odrzucony ponieważ nie spełnia kryteriów udziału w projekcie, 8 formularzy zostało wycofanych przez kandydatów .

Załączniki:

Lista Formularzy Kwalifikacyjnych odrzuconych, które nie spełniają kryteriów udziału w projekcie

Lista Formularzy Kwalifikacyjnych wycofanych przez kandydatów

Do II Etapu rekrutacji – oceny merytorycznej , zostało przekazanych 97 Formularzy Kwalifikacyjnych.

 

 


 

 

Rozpoczęto etap formalnej oceny Formularzy Kwalifikacyjnych

 

Powiat Piski - Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, iż od dnia 04.06.2013 roku rozpoczęła się ocena formalna Formularzy Kwalifikacyjnych do projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości”.

Jednocześnie informujemy, iż od 24.06.2013 planujemy rozpocząć ocenę merytoryczną Formularzy Kwalifikacyjnych. Niezwłocznie po zakończeniu oceny merytorycznej wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu.

 

 


 

 

Rekrutacja do projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości"


Powiat piski w dniu 27 maja 2013 r. rozpoczyna I nabór formularzy kwalifikacyjnych do projektu "Mazurski wilk przedsiębiorczości" realizowanego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


Termin zakończenia naboru – 03 czerwca 2013 r.


Formularze kwalifikacyjne będą przyjmowane od 27 maja do 03 czerwca 2013 r. (z wyłączeniem dni: 30 maja - Święto Bożego Ciała, 01 czerwca-sobota, 02 czerwca – niedziela):

 

w Biurze Projektu/ Starostwo Powiatowe w Piszu
ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, pok. 35 (II piętro)
Tel. 87 425 47 63
w godz. 10:00-18:00

 

w Punkcie Rekrutacyjno – Konsultacyjnym w Węgorzewie
Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie
ul. Gen. J.Bema 16A
11-600 Węgorzewo, pokój nr 11
tel. 87 429-69-10
w godzinach: pn.-pt.: 15:00-18:00

 

w Punkcie Rekrutacyjno-Konsultacyjnym w Giżycku
Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
ul. Gdańska11
11-500 Giżycko, pokój nr 3
tel. 87 429-64-52
w godzinach: pn.: 16.00-19.00, wt.-pt.: 15:00-18:00

 

Przed złożeniem formularza kwalifikacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem projektu.


Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia naboru są już dostępne w zakładce Regulaminy i Formularze.

 

 

Folder Reklamowy - Nabór I (plik PNG - ok. 400KB)